raymond phát triển một chương trình khai thác Ttemplate