ffc Printerhip 2012 nhà máy hỗ trợ nghi thức trong ch