sự khác biệt giữa khai thác than ở Anh và Trung Quốc