thuyên chuyển động vật hoang dã Tof do khai thác mỏ gây ra